Historie

Vedtægter


§ 1.

Foreningens navn er:

BORGERFORENINGEN I GENTOFTE KOMMUNE.

§ 2.

Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes inte­resser bl.a. i kommunale anliggender samt fremme sam­men­hol­det i foreningen f. eks. ved afholdelse af selskabe­lige sammenkomster, fugle­skydning og/eller underhol­dende og belærende foredrag.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver borger i Gentofte kom­mune, der er fyldt 18 år, enkeltpersoner, som har relatio­ner til kommunen, samt erhvervsdrivende personer i kommunen. Med­lemsretten fortabes ikke ved fraflytning fra kommunen.

Forretningsudvalget kan godkende personer, der ikke op­fylder ovennævnte krav, som medlemmer.

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

§ 4.

Medlemsskabet kan omfatte såvel enkeltpersoner som par.

Kontin­gentet gælder for kalenderåret og opkræves senest 1. februar. Nye medlemmer betaler kontingent for hele det løbende år. Hvis kontingentet ikke er betalt senest den 1. juni, kan forretningsudvalget slette medlemmet af forenin­gen.

Udmeldelse sker skriftlig til kassereren.

§ 5.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender, og alene generalforsamlingen kan ændre vedtægterne.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes af formanden med mindst 10 dages varsel, enten ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer eller ved be­kendtgørelse i medlemsbladet og eventuelt tillige i en lokal avis efter forretningsudvalgets skøn. Indkaldelsen skal indeholde en kort angivelse af dagsordenen.

Sager, som af medlemmer ønskes behandlet på den ordi­nære generalfor­samling, må være formanden i hænde se­nest den 15. janu­ar i året for generalforsamlingens afhol­delse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslut­ning enten af generalforsamlingen eller af et flertal af re­præsen­tantskabet eller efter begæring af mindst 25 med­lemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af formanden på den ovenfor angivne måde.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter beslutning herom på en generalforsamling eller lovlig anmodning om den ekstrordinære generalfor­samling er kommet frem til formanden, eller i dennes for­fald næstformanden, der i påkommende situation tillige kan forestå indkaldelsen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 

§ 7.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
  4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
  8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsen­-                                         tantskabet og forretningsudvalget.
  9. Eventuelt.

Til beslutning om ændring af vedtægterne eller forenin­gens opløsning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilste­de, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis generalforsamlingen ikke er således beslutningsdyg­tig, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal ny generalforsamling afholdes senest en måned efter, hvortil indkaldes på den i § 6 angivne måde. På denne ekstraordi­nære generalforsamling kan forslaget vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis det forlanges af mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis dirigenten finder det for­nødent.

§8.

Foreningen ledes af et repræsentantskab, der tillige med formanden vælges på den ordinære generalforsamling.

Repræsentantskabet består af højst 30 medlemmer.

Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer et for­retningsudvalg bestående af 7 medlemmer, hvoraf forman­den er født medlem, og udpeger blandt disse en næstfor­mand, kasserer og sekretær. Repræsentantska­bet er be­slutningsdygtigt, når 12 medlemmer er tilstede. Om fornø­dent kan lønnet medhjælp antages af repræsen­tantskabet.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år og afgår ordinært med så nær trediedelen som muligt hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Afgår et repræsentantskabsmedlem i årets løb, kan repræ­sentantskabet supplere sig selv under godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Over forhandlinger på generalforsamlinger og repræsen­tantskabsmøder føres en protokol.

§ 9.

Repræsentantskabet bestemmer selv sin forretningsorden. Dets møder ledes af formanden, og i hans forfald, af næstformanden. Ved stemmelighed afgør forman-dens eller – i hans forfald – næstformandens stemme udfaldet. Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ekspeditioner og forbereder arbejdet til repræsentant-skabsmøderne. Der føres protokol over møderne.
Repræsentantskabet kan til sine møder tilkalde udenforstående medlemmer, og det kan indbydes ikke-medlemmer til foreningens møder og sammenkomster.
Repræsentantskabet indkaldes af formanden mindst 2 gange om året. Herudover afholder repræsentantskabet møde, når forretningsudvalget eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal så vidt muligt ske med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.
Forretningsudvalget indkaldes til møde af formanden, når han findet det formåls-tjenligt, eller når det forlanges af 2 af forretningsudvalgets medlemmer.
Såvel repræsentantskabet som forretningsudvalget kan nedsætte særlige arbejds-udvalg.

§ 10.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler deraf foreningens udgifter, når disse er godkendt af for­manden.

Kassereren fører et nøjagtigt regnskab samt en medlemsli­ste.

Kassereren indkalder til revisionsmøde således, at det re­viderede regnskab for kalenderåret kan foreligge til god­kendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 11.

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening eller af en af disse sammen med to medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele prokura til kasseren til varetagelse af den almindelige drift dog max. kr. 5.000,00.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 6. februar 2019 samt den ekstra ordinære generalforsamling den 26. februsr 2019